Ochrana osobných údajov

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME
  • Meno, priezvisko
  • Dátum narodenia
  • Športové výsledky jednotlivca
  • Videozáznamy a fotografický materiál zo športových podujatí
ÚČELY SPRACOVANIA (PREČO SPRACOVÁVAME PRÁVE TIETO OSOBNÉ ÚDAJE)

Tieto údaje zberáme a spracovávame výlučne za účelom informovania o športových výsledkoch basketbalových tímov a ich hráčov .

AKÚ DOBU BUDEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vyššie uvedené údaje o Vás budeme uchovávať najviac po dobu stanovenú zákonom, ak nepožiadate o okamžitý výmaz údajov.

AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. Ak ste udelili súhlas MBK Stará Turá na spracovanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov s okamžitou účinnosťou. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu Združenia alebo elektronicky mailom.

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Máte právo požiadať o výpis všetkých informácií, ktoré o Vás evidujeme a tiež informáciu o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Tieto údaje Vám poskytneme v elektronickej alebo tlačenej podobe najneskôr do 30 dní odo dňa Vašej písomnej žiadosti. Písomnú žiadosť môžete doručiť na našu korešpondenčnú adresu alebo elektronicky mailom.

Tiež máte právo si vyžiadať od nás informácie, odkiaľ sme získali osobné údaje o Vás, kto má prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie o účele ich spracovania.

PRÁVO NA OPRAVU ÚDAJOV

Máte právo na opravu a aktualizáciu Vašich osobných údajov. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu alebo elektronicky mailom.

PRÁVO NA VYMAZANIE ÚDAJOV

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. Písomnú žiadosť môžete doručiť na našu korešpondenčnú adresu alebo elektronicky mailom. Na základe žiadosti budú údaje, ktoré je možné vymazať, vymazané najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Údaje, ktorých výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upravený dôvodom nebudú vymazané.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V určitých prípadoch máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ak sa vymazanie alebo obmedzenie spracúvania bude týkať týchto údajov, dostanete od nás notifikáciu.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, odovzdali Vám alebo inej osobe, ktorú určíte, v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak nie ste spokojný so spôsobom ako spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo namietať a žiadať nápravu.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ ÚRADU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.